Pikku Papun orkesteri esiintyy koululaisille

Utbildning och fostran

Utbildning och fostran spelar en viktig roll i överföringen av levande traditioner. Museiverket har publicerat en webbplats för skolor med anknytning till Unescos konvention.

I familjer eller samfund överförs en stor del av det immateriella kulturarvet genom växelverkan från generation till generation och över generationsgränserna. Kulturarvsfostran sker huvudsakligen inom olika former av informell inlärning. En förutsättning för överföringen är att samfundet har tillräckliga kunskaper för att utöva det immateriella kulturarvet samt en vilja att överlåta sitt kunnande och på så sätt trygga de levande traditionernas existens och kontinuitet.

Formell utbildning kan på olika sätt stödja det levande kulturarvet och överföringen av det. Ett perspektiv på fostran och utbildning som Unescos konvention har fört med sig innebär att teman kring det immateriella kulturarvet lyfts fram och att utbildningen inom områden kring kulturarvet tryggas. Det innebär även att man beaktar mångfald och flerspråkighet. Det centrala är att inkludera de samfund som bär kulturarvet i utvecklingen av utbildningen.

Det finländska utbildningssystemet stödjer värnande om och förmedling av det immateriella kulturarvet. Utbildningssystemet från småbarnspedagogik till högskola är komplett och öppet för alla. När det gäller genomförandet av konventionen är det viktigt att kulturarvsfostran beaktas som en del av både de nationella och de lokala läroplanerna. Den finländska grundutbildningen spelar en viktig roll som lärare i och traditionsförmedlare av många färdighets- och konstämnen. Läroanstalterna erbjuder möjligheter för upprätthållande av färdigheter i anknytning till det immateriella kulturarvet. Dessutom har yrkesutbildningen betydelse på lång sikt för överförande av färdigheter och upprätthållande av yrkesidentiteten.

Museiverket har i samarbete med Föreningen för kulturarvsfostran i Finland publicerat en webbplats för utbildningsmaterial där det finns mångsidigt utbildningsmaterial avsett för den grundläggande utbildningen. Syftet är att göra det levande kulturarvets tematik och även Unescos konvention känd bland barn, unga och lärare, introducera dem till material i anknytning till ämnet, fundera över vår relation till traditionerna och även producera material i anknytning till detta. Gå till undervisningsmaterialen här.

Mera information

Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017

Ira Vihreälehto, Föreningen av kulturarvsfostran i Finland, ira-vihrealehto(at)kulttuuriperintokasvatus.fi +358 40 801 9069