Suomalaiskirjallisuuden seura perinteen keruu

Det immateriella kulturarvet och arkiven

Arkiven vårdar och förmedlar det levande kulturarvet. I Finland har det immateriella kulturarvet lagrats i arkiv redan i tvåhundra år.

Minnesorganisationerna, det vill säga arkiven, biblioteken och muséerna, har alla sina egna uppgifter när det gäller tryggandet av det levande kulturarvet. Arkivens specialuppgifter gäller dokumentation, lagring, permanent förvaring samt förmedling för allmänhetens bruk. Det levande kulturarvet lagras i arkiven i form av inspelningar, videor och fotografier samt även i skriftlig form som handskrift. De användargrupper som utnyttjar arkivens material består förutom av vanliga medborgare även av media, utbildningsväsendet samt representanter för såväl konsten som forskningen – nu och i hundra år framöver.

Många finländska arkiv deltar i tryggandet av det levande kulturarvet. Till exempel Nationalarkivet, Institutet för de inhemska språken, Nationella audiovisuella institutet, Kansanmusiikki-instituutti (folkmusikinstitutet), Suomalaisen kirjallisuuden seura, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kansanperinteen arkisto vid Tammerfors universitet och Rundradion ansvarar var och en för sin del för bevarandet av det levande kulturarvet. Om riktlinjerna för arkivens försörjningspolitik och den nationella arbetsfördelningen diskuteras i samarbetsorgan inom arkivbranschen.

I internationell jämförelse har tryggandet av det immateriella kulturarvet en anmärkningsvärt lång historia i Finland. För till exempel arkiven för folktradition och muntlig tradition, såsom Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS, grundad 1831) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS, grundat 1885) har arbetet med att trygga det levande kulturarvet hört till deras grundläggande uppgifter allt sedan de grundades. I dag utövas tryggandet av det levande kulturarvet exempelvis som insamlingar, samlingsprojekt och forskningssamarbete med olika samfund.

Teman i anknytning till det levande kulturarvet uppmärksammas även i det internationella samarbetet mellan arkiven. Som ett exempel på detta kan det internationella projektet "Connecting Digital Archives of Intangible Cultural Heritage" (EUSBSR), som ordnades av fyra länder under åren 2016–2017, nämnas. Målet med projektet var att främja samordning mellan de arkiv som lagrar immateriellt kulturarv i länderna kring Östersjön. Läs om projektet här.

Läsa mer om insamling av traditioner och muntliga traditioner i Wikiförteckningen.