Pikku Papun orkesteri esiintyy koululaisille

Koulutus ja kasvatus

Kasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä rooli aineettoman kulttuuriperinnön siirtämisessä ja suojelussa. Museovirasto on koonnut erityisesti oppilaitosten työn tueksi oppimateriaalisivuston.

Suuri osa aineettomasta kulttuuriperinnöstä siirtyy perheissä tai yhteisöissä vuorovaikutuksessa sukupolvelta toiselle ja sukupolvirajat ylittäen. Kulttuuriperintökasvatus tapahtuu pääosin epämuodollisen oppimisen piirissä. Siirtymisen edellytyksenä on, että yhteisöllä on riittävä osaaminen aineettoman kulttuuriperinnön harjoittamiseen sekä tahtoa siirtää osaamistaan ja siten suojella elävän perinnön olemassaoloa ja jatkuvuutta.

Muodollinen koulutus voi tukea elävää kulttuuriperintöä ja sen siirtämistä eri tavoin. Unescon sopimuksen tuoma näkökulma kasvatukseen ja koulutukseen tarkoittaa aineettoman kulttuuriperinnön teemojen esiin nostamista sekä koulutuksen turvaamista siihen liittyvillä aloilla. Se tarkoittaa myös moninaisuuden ja monikielisyyden huomioimista. Keskeistä on ottaa kulttuuriperintöä kantavat yhteisöt mukaan koulutuksen kehittämiseen.

Suomalainen koulutusjärjestelmä tukee aineettoman kulttuuriperinnön vaalimista ja välittämistä. Koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta korkeakouluun on kattava ja avoin kaikille. Sopimuksen toimeenpanon näkökulmasta on tärkeää, että kulttuuriperintökasvatus huomioidaan osana kansallisia sekä paikallisia opetussuunnitelmia. Suomalaisella peruskoulutuksella on tärkeä rooli monien taito- ja taideaineiden opettajana ja tradition välittäjänä. Oppilaitokset tarjoavat mahdollisuuksia aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvien taitojen ylläpitämisessä. Lisäksi ammatillisella koulutuksella on merkitystä pitkäjänteiselle taitojen siirtämiselle ja ammatti-identiteetin ylläpidolle.

Museovirasto on julkaissut yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa oppimateriaalisivuston, josta löytyy monipuolisesti peruskouluopetukseen suunnattua oppimateriaalia. Tavoitteena on tehdä elävän perinnön tematiikkaa ja myös Unescon sopimusta tunnetuksi lasten, nuorten ja opettajien parissa, ohjata heitä aiheeseen liittyvien materiaalien äärelle, pohtia suhdetta perinteisiin ja myös tuottaa materiaalia tähän liittyen.

Tutustu oppimateriaaleihin.

Lisätietoja

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi +358 29533 6017

Ira Vihreälehto, erityisasiantuntija, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, ira-vihrealehto(at)kulttuuriperintokasvatus.fi +358 40 801 9069