Rinkikuva4

Kretsar

För genomförandet av konventionen bildas ett nationellt aktörsnät med branschspecifika och spontant etablerade kretsar i centrum. De fungerar som koordinerande organ och noder där aktörerna som svarar för utövande och över förande av, utbildning och forskning i samt dokumentering och bevarande av traditionerna i respektive bransch kan mötas. På så sätt kan genomförandet av konventionen bidra till att skapa broar mellan olika slagsaktörer. Kretsarna spelaren central roll vid utarbetande av förslag för den nationella katalogen samt vid förmedling av information om konventionens genomförande mellan dels lokalsamhällena och fältet.

Man kommer överens om klara ansvarsfördelningar och uppgifter för kretsarna för det immateriella kulturarvet. Principiellt ska man försöka få sådana aktörer till kretsarna vars uppgiftsområde omfattar immateriellt kulturarv. Kretsarna svarar för kunskapsförmedlingen om konventionen och för samarbete inom sina egna specialbranscher.

Det finns en hantverkarkrets, naturkrets, krets för folkmusik och folkdans och för muntliga traditioner. Kretsar har ordnat seminarier, evenemanger, gjort två publikationer och mycket annat.