Sydan 2

Museiverket leder ett internationellt projekt om levande kulturarv i Norra Europa

Museiverket inleder det nya internationella projektet LIVIND – Kreativt och levande kulturarv som en resurs för länderna i den Nordliga dimensionen. Det samlar tio länder i Norra Europa, självstyrande områden i Norden och Sápmi.

Det tvååriga projektet LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden voimavarana (LIVIND – Kreativt och levande kulturarv som en resurs för länderna i Den nordliga dimensionen) stärker rollen för det immateriella kulturarvet i de lokala gemenskaperna som en källa till utveckling, välbefinnande och utkomst. I projektet medverkar tio länder från Norra Europa, vilket gör detta omfattande projekt inom branschen för immateriellt kulturarv till det första i sitt slag i Norra Europa. Museiverket ansvarar för projektet, som stödas av utrikesministeriet.

”Till det levande kulturarvet hör olika slags färdigheter, och traditionella praxis omfattar många komponenter för att svara på dagens och framtidens utmaningar, som orsakas bland annat av klimatförändringen och dess följder. En del av de kreativa lösningarna, som är hållbara både med tanke på miljön, samhällena och ekonomin, kan vi finna i närheten av oss själva, i våra traditionella vetande och kunskaper”, säger projektets nya projektsamordnare Elisa Kraatari vid Museiverket.

Projektet stärker nätverkandet mellan dessa länder och områden, i synnerhet vad gäller det immateriella kulturarvet. I projektet eftersöks praktiska sätt på vilka det levande kulturarvet stöder hållbar utveckling samt identifieras och skapas goda praxis, med vilka det levande kulturarvet kan utnyttjas lokalt inom exempelvis utbildning och turism. LIVIND-projektet finansieras till största delen med medel ur utrikesministeriets anslag för samarbetet inom Östersjöregionen, Barentsregionen och den arktiska regionen, och fortsätter till maj 2023.

”Levande kulturarv är en riklig och mångsidig resurs, som kan utnyttjas bättre än för närvarande i utvecklingsarbetet inom de nordliga områdena”, säger specialsakkunnig Leena Marsio vid Museiverket.

Projektet grundar sig i Unescos konvention om det immateriella kulturarvet, Europarådets Farokonvention samt målen för Agenda 2030, FN:s program för hållbar utveckling. Regionalt svarar projektet på målen i strategin för Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap 2021–2024 genom att stärka områdets nätverk och gränsöverskridande samarbete.

”Projektet samlar nordeuropeiska aktörer inom levande kulturarv i verkstäder på distans, webbinarier och webbaserade plattformar för samutveckling. Med hjälp av dem har vi möjlighet att samla goda praxis och utbyta beprövade erfarenheter av olika verksamhetsmodeller inom den nordliga dimensionens område”, fortsätter Marsio.

Utöver nätverkande olika aktörer emellan som deltar i LIVIND-projektet och olika experiment, sammanställs och struktureras information med anknytning till temat bland annat på en webbaserad plattform. Experter från forskningsområdet finns som stöd för projektet, vilket skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete i utvecklingsprojekt gällande levande kulturarv även i framtiden.

Det första LIVIND-webbinariet ordnas 29. 11. 2021 och flera evenemang har redan planerats.

Läsa mer om projektet i LIVIND-hemsidor

Elisa Kraatari, projektkoordinator, elisa.kraatari(at)museovirasto.fi

Leena Marsio, specialsakkunnig, leena.marsio(at)museovirasto.fi