Sydan 2

Museovirasto johtaa kansainvälistä elävän perinnön hanketta

Museovirasto aloittaa uuden, kansainvälisen LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden voimavarana -hankkeen. Se tuo yhteen kymmenen Pohjois-Euroopan maata, Pohjolan itsehallinnolliset alueet sekä Saamenmaan.

Kaksivuotinen LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden voimavarana -hanke vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön roolia paikallisyhteisöissä kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja toimeentulon lähteenä. Mukana on kymmenen maata Pohjois-Euroopasta. Näin laaja aineettoman kulttuuriperinnön alan hanke on ensimmäinen Pohjois-Euroopassa. Museovirasto vastaa hankkeesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimiessa vastuuministeriönä.

”Elävään kulttuuriperintöön lukeutuvat erilaiset taidot ja perinteiset käytännöt pitävät sisällään monia aineksia vastata tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin, joita muun muassa ilmastonmuutos ja sen lieveilmiöt aiheuttavat. Osa luovista ratkaisuista, jotka ovat sekä ympäristön, yhteisöjen että talouden kannalta kestäviä, voivat tulla läheltämme, omista perimätiedoistamme ja -taidoistamme”, sanoo hankkeen uusi projektikoordinaattori Elisa Kraatari Museovirastosta.

Hanke vahvistaa verkostoitumista näiden maiden ja alueiden välillä erityisesti aineettoman kulttuuriperinnön parissa. Hankkeessa etsitään käytännöllisiä tapoja, miten elävä kulttuuriperintö tukee kestävää kehitystä sekä tunnistetaan ja luodaan hyviä käytäntöjä, joilla elävää perintöä voidaan hyödyntää paikallisesti esimerkiksi koulutuksessa ja matkailussa. LIVIND-hanke on rahoitettu suurelta osin ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön varoista, ja se jatkuu toukokuuhun 2023.

”Elävä kulttuuriperintö on rikas ja monipuolinen voimavara, jota voidaan hyödyntää nykyistä paremmin pohjoisen alueiden kehittämistyössä”, erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta sanoo.

Hanke pohjaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen, Euroopan Neuvoston Faron sopimukseen sekä YK:n kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n tavoitteisiin. Alueellisesti hanke vastaa Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden strategian 2021–2024 tavoitteisiin vahvistamalla alueen verkostoja ja rajat ylittävää yhteistyötä.

”Hanke tuo pohjoiseurooppalaiset elävän perinnön toimijat yhteen etätyöpajoihin, webinaareihin ja verkkovälitteisille yhteiskehittämisen alustoille. Niiden avulla pääsemme kokoamaan hyviä käytäntöjä ja vaihtamaan kokemuksia erilaisista toimintamallikokeiluista laajalla pohjoisen ulottuvuuden alueella”, Marsio jatkaa.

LIVIND-hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen ja erilaisten kokeiluiden lisäksi koostetaan ja jäsennetään teemaan liittyvää tietoa muun muassa verkkoalustalle. Hankkeen tukena on asiantuntijoita tutkimuksen alalta, mikä luo valmiuksia syventää yhteistyötä elävän perinnön kehittämishankkeissa myös tulevaisuudessa.

Ensimmäinen LIVIND-webinaari järjestetään 29. marraskuuta 2021.

Lisätietoa LIVIND-hankkeen verkkosivuilta.

Elisa Kraatari, projekitikoordinaattori, elisa.kraatari@museovirasto.fi

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, leena.marsio@museovirasto.fi