Toimenpideohjelma

En plan för det nationella verkställandet för 2019–2022 publicerad

Åtgärdsprogrammet har gjorts upp för att beskriva och ställa upp riktlinjer för arbetet kring Unescos konvention i Finland.

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet sattes i kraft i Finland 2013. Under de senaste åren har det immateriella kulturarvet fått ett starkare fotfäste på det finska kulturarvsområdet, i media såväl som i lagstiftning.

Museiverket har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet offentliggjort en plan för det nationella verkställandet av Unesco konventionen som omfattar åren 2019–2022. Detta åtgärdsprogram har gjorts upp för att beskriva och ställa upp riktlinjer för arbetet kring Unescos konvention i Finland. Också de åtgärder som hittills vidtagits beskrivs. Museiverket gjorde våren 2019 en webbenkät om uppgörandet av åtgärdsprogrammet och sammanlagt 64 olika organisationer och kontaktpersoner besvarade enkäten.

I åtgärdsprogrammet fastställs rollerna för olika aktörer som ansvarar för verkställandet av konventionen: Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet, expertgrupp för levande kulturarv och kretsar för levande kulturarvet. Uppgörandet av förteckningar över det levande kulturarvet och målen med det behandlas I programmet. För att värna om det immateriella kulturarvet fokuserar vi på att öka medvetenheten, på politiska, juridiska och förvaltningsmässiga åtgärder, på överföring av och utbildning i traditioner samt på lagring, dokumentering och forskning. I programmet fastställs också mål och åtgärder för det internationella samarbetet.

Ladda ner programmet här (pdf 2,2 Mt).